تبلیغات

مورد وکالت : مراجعه به کلیه ادارات وسازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ، شهرداریها وسایر دوایر تابع دولت  و مراکز  غیر دولتی  و نیمه دولتی و شرکتهای خصوصی ، بالاخص سازمان تامین اجتماعی و ادارات امور مالیاتی در تهران و کلیه شهرستانها ، جهت انجام هرگونه کار اداری در پرونده مالیاتی و تامین اجنماعی موکل یا مرتبط با موکل و اتخاذ هرگونه تصمیم ، اعم از تمکین ، اعتراض ، توافق و مصالحه ، تقسط، در خواست احاله و طرح پرونده در هیئت های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر ، شورای عالی مالیاتی ، هیئت 251 مکرر ، دیوان ادالت اداری و غیرو...  اتخاذ تصمیم نسبت به آراء صادره ، توضیح و دفاع در مورد پرونده های موکل ، مصالحه و توافق با واحد های اجرائیات ادارات مذکور ، پرداخت و دریافت هرگونه وجه نقد و غیر نقد اعم از اصل بدهی ، جرائم ،  مبالغ سپرده های موقت ، یا اضافه پرداختی ها ،  ادای هرگونه تعهد ، چک یا اوراق بهادارکه مورد پذیرش ادارات مذکور باشد ، تحویل و تحول اوراق رسمی اعم از برگ مطالبه یا تشخیص مالیات ، آراء صادره ، قیام و اقدام به هر امری که مرتبط با پرونده موکل در ادارات مذکور باشد و یا در جریان کار پیش آید.

حدود اختیارات: وکیل نامبرده با حق توکیل به غیر در انجام امور مورد وکالت از طرف موکل دارای اختیارات تام و مطلقه بوده ، امضاء و اقدامات وکیل به منزله امضاء و اقدام موکل بوده و دارای اثرات قانونی میباشد به گونه ای که دیگر نیازی به حضور و امضاء موکل نباشد. مفاد این وکالت درمورد شرکتهایی که مدیریت عامل یا نمایندگی آنها با موکل میباشد نیز موثر است