تبلیغات

بسمه تعالی

 

اینجانب : .......................................... فرزند :........................  بشماره ملی : ................................ وتاریخ تولد :     /     /     13

به آدرس : ........................................................................................................................................................................................

تلفن ثابت : ............................  تلفن همراه : ...................................

دارای مدرک تحصیلی : ...................   در رشته :  ..................    مبلغ ..................... ریال طی فیش بانکی ...............مورخه ...../..../.... 13

واریز نموده و درخواست شرکت در دوره های تخصص آموزش مالیات و کارگاههای مالیاتی وابسته را دارم .

 

 

1-      تاریخ اخذ مدرک تحصیلی شما چه زمانی بوده و آیا پس از آن فعالیت شغلی داشته اید؟

 

 

2-      آیا تاکنون در رشته حسابداری فعالیت تخصصی انجام داده اید ؟ توضیح دهید.

 

 

3-      میزان آشنایی شما با قوانین مالیاتی چقدر است؟ توضیح دهید.

 

 

4-      آیا به عنوان یک حسابدار ،تاکنون پرونده مالیاتی شخص یا شرکتی را در ادارات مالیاتی پیگیری کرده اید ؟ توضیح دهید.

 

 

5-      وضعیت شغلی خود را درحال حاضر  شرح دهید.

 

 

                                                                                                  نام و نام خانوادگی :

                                                                                                               امضاء :