تبلیغات

بسمه تعالی

 

ریاست محترم امور مالیاتی کد   

با سلام

احتراما مستدعیست ، در اجرای ماد 237 ق م م دستور فرمایید تا جزئیات گزارش و صورتحسابی که مبنای محاسبه مالیات عملکرد ……..  اینجانب                       و صدور  برگ تشخص مالیات بشماره   …………    مورخه    00 / 0 / 92               . قرارگفته ، بشرح موارد ذیل الذکر در اختیارنماینده قانونی  یا وکیل پرونده  قرار گیرد .

1-  نرخ ضریب  مالیاتی بکار گرفته شده،  بهمراه آدرس صفحه و ردیف آن ؟

2-  مدت فعالیت منظور شده برای سال مالیاتی مذکور؟

3-  میزان درآمد ی که  برای یک روز یا یکهفته کاری برآورد گردیده؟

4-  تشریح قرائن مالیاتی ، اعم از فاکتور ، قرار داد ، گزارش و یا هر برگه دیکری که درمحاسبه بطریقه علی الراس، مبنای استناد قرار گرفته اند؟

5-  تشریح چگونگی احتساب معافیت سالیانه موضوع ماده 101 ق م م؟

 

                       

                                                                                                                                      با تجدید احترام