تبلیغات

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده برای شرکتها و موسسات

 

1 مدارک به تفکیک  نحوه تشکیا و ثبت شخص حقوقی

1-1-        مدارک مربوط به اشخاص حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صتعتی

-         اصل و تصویر آگهی تاسیس در روزنامه

-         اصل و تصویر آخرین آگهی تغییرات

-         اصل و تصویر  اساسنامه

-         اصل و تصویر شرکتنامه یا اظهار نامه ثبت شرکتها

  

 

1-2-          مدارک مربوط به ثبت به وسیله سایر مراجع قانونی ( مانندمجامع خرفه ای )

-         گواهی / اعلامیه ثبت

 

 

 

2 -  مدارک مشترک

-         اصل و تصویر مجوز تاسیس کارگاه یا کارخانه

-         اصل و تصویر مجوز پروانه بهره برداری

-         اصل و تصویر کارت بازرگانی ( درصورت دارا بودن )

-         اصل و تصویر شناسنامه  و کارت ملی صاحبان امضای مجاز

-         گواهی امضا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی

-         اصل و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه  اقامتگاه قانونی یا محل فعالیت اصلی سر فصل (3) دفترچه

-         اصل و تصویر وکالتنامه شخص حقوقی