تبلیغات


                        مدارک مورد نیاز جهت مشاوره تخصصی :


اصل برگ تشخیص

کپی اظهار نامه مالیاتی تسلیمی      

کپی قرار دادهای پیمانکاری

کپی فیش های مالیات پرداختی یا جمع مبلغ آنها (به مسئولیت کارفرما)

اصل آخرین ابلاغیه

کپی لایحه تسلیمی به هیئت های حل اختلاف

کپی سند مالکیت

کپی اجاره نامه

کپی آگهی تاسیس

اصل برگ رای هیئت حل اختلاف بدوی

اصل برگ رای هیئت حل اختلاف تجدید نظر

کپی جواز کسب یا پروانه بهره برداری