تبلیغات

بسمه تعالی

مشارکتـــــــنامه

طرفین مشارکتنامه :

1 – آقای ................... بشماره ملی ................... و آدرس ..................................................................... تلفن تماس ..................

 

2 – آقای ................... بشماره ملی ................... و آدرس ..................................................................... تلفن تماس ..................

 

موضوع شراکت : انجام فعالیت کاری در شغل ............................ در محل آدرس اعلام شده

سهم الشرکه طرفین : مغازه و سرمایه کار ار طرف اول آقای ................................... و کار و انجام عملیات فیزیکی در شفل ................ از سوی طرف دوم ، آقای ...................................

مدت مشارکت :  از   01/01/93  لغایت  29/ 12 / 93 بمدت یکسال کامل شمسی

شرایط :

1 - مقرر گردید که طرف اول ،  آقای .............. مغازه محل کار خود را واقع در  آدرس : .................................... همراه با تجهیزات و ادوات کاری ، در اختیار طرف دوم آقای: .......................... قرارداده تا نامبرده به فعالیت شغلی در محل یاد شده اقدام نماید و ازین بایت .................... درصد ار سود خالص حاصله را  ( پس از کسر هزینه ها ) از صاحب مغازه ، بعنوان سهم الشراکه  خود دریافت کند و  الباقی سود ، بمیزان .............. در صد متعلق به طرف اول این قرارداد ، آقای ....................... خواهد بود

2 – مدت این مشارکتنامه  در صورت توافق طرفین قابل تمدید میباشد.

3 – طرف اول میتواند در صورت عدم رضایت  از نحوه فعالیت و یا میزان درآمد طرف دوم  ویا به هردلیل دیگری و در هر زمانی  که اراده کند ، بصورت یکطرفه و بدون هیچگونه محدودیتی مشارکتنامه حاضر را فسخ نماید و طرف دوم حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص  ز خود سلب و ساقط نمود.

 

 امضا و اثرانگشت طرف اول                                                        امضا و اثرانگشت طرف دوم